Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Wina ChardonnayGiramonte Frescobaldi Wina Wina z Nowej ZelandiiGrand Durhene ChampagneWina AustraliiWino WinaBachus Wina o WinieKentucky Bourbon WhiskeyMoet ChandonWINA KOLEKCJONERSKIEWina Chardonnay 1Wina Chilijskie Bachus WinaWina Napa Valley Bachus WinaWina PenfoldsMoet Chandon Szampan w promocjiWino Bachus WinaFerrari Wina MusująceGosset ChampagneChampagne La Grande Dame SzampanWina PrimitivoWina Primitivo BachusWina Antinori Toskaniawina WarszawawinowinaVall Llach WinaWina AllegriniDom Perignon ChampagneChateau Lafite Rothschild WinaPotocki WódkaMichel ChapoutierProsecco WinaBodega Dehesa de los CanonigosBourbon WhiskeyWina BordeauxWhisky JapaneseDalmore WhiskyWhisky Wina w uczciwych cenachAlkohole MocneWhisky Whiskey Bourbon AlkoholeGlenfiddich WhiskyMarques de Riscal Gran ReservaBeringer WinaThe Balvenie WhiskyDom Perignon Champagne VintageLAGAVULIN WHISKY ISLAYBachus Whisky 30% OFFKim Crawford Sauvignon BlancJameson WhiskyPierre Ferrand CognacBowmore Whisky IslayAmrut Whisky IndiePlantation RumsKavalan Whisky BachusDobry RumChampage Demi Sec z Szampan FrancjiWhisky dla CiebieChampagne Vintages Szampan z FrancjiChampagne Rich Szampan z Francji VeuveChampagne Extra Brut Veuve Clicquot SzamChampagne Brut Szampan z Francji Veuve Champagne Rose Szampan Różowy z Francji Aberlour Whisky SpeysideDalmore WhiskyWina Napa ValleyWino na lato

Sklep Bachus - Regulamin Karty Stałego Klienta

REGULAMIN

KARTY STAŁEGO KLIENTA SALONU WIN BACHUS
KARTA PO UPŁYWNIE 160 DNI BEZ TRANZAKCI TRACI AKTYWNOŚĆ

 


I. Słowniczek użytych pojęć1. Organizator Programu - Salon Win BACHUS mieszczący się w Warszawie przy

ul. Wąwozowej 36 


2. Program - program Karty Stałego Klienta WINA BACHUS3. Organizator - podmiot oferujący Klientom usługi lub towary w ramach Programu.


4. Placówki Organizatora - miejsca sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez Organizatora w ramach Programu.


5. Uczestnik - Klient Salonu Win BACHUS, który bierze udział w Programie.


6. Katalog - wydrukowana lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom przez Organizatora i Sponsorów w ramach Programu. Katalog zawiera ponadto przelicznik, według którego Uczestnik gromadzi punkty i realizuje rabaty. Katalog stanowi integralną część Regulaminu.


7. Karta - karta magnetyczna, dzięki której Uczestnik gromadzi punkty w formie zapisu magnetycznego.


8. Ankieta - formularz, na którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe.II. Postanowienia ogólne1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez Organizatora Programie skierowanym do Klientów Salonu Win BACHUS.

Regulamin wraz z Katalogiem zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.


2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.


3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności polegające na jej rozmagnesowaniu lub rozmagnesowaniu innych kart (kredytowych, płatniczych, bankomatowych) wskutek niewłaściwego ich przechowywania.III. Warunki przystąpienia do ProgramuW Programie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która dokona w Salonie Win BACHUS zakupu produktów oraz zaakceptuje warunki Programu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na otrzymanym formularzu.IV. Dane osobowe1. Uczestnik, który ukończył 18 lat, może podać swe dane osobowe wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Organizatora.

Uczestnik zezwala na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych jedynie w celach marketingowych Programu.


2. Dane osobowe podaje się przez wypełnienie stosownej Ankiety, którą otrzymuje się w Salonie Organizatora.


3. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny, oraz Ankiet nie podpisanych.


4. Wypełniony formularz można pozostawić w Salonie Organizatora, albo przesłać pocztą na adres:Salon Win BACHUS

ul. Wąwozowa 36 paw. 55
02-796 WarszawaV. Zasady Programu1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę. Karta jest własnością Organizatora, może się nią posługiwać każdy Uczestnik, lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu, lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i Katalogu. Udostępniając Kartę innej osobie Uczestnik winien ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu.


2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.


3. Dzięki Karcie Uczestnik gromadzi punkty, za pomocą których nabywając w Salonie Organizatora towar lub usługę objętą Katalogiem będzie on zwolniony z zapłaty całości lub części ceny stosownie do przelicznika punktów wskazanego w Katalogu.


4. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru wskazanego w Katalogu innym podobnym lub o wyższej jakości.


5. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.


6. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążać będą Uczestnika.


7. W przypadku powzięcia przez personel Salonu Organizatora wątpliwości co do prawidłowości korzystania z Karty może ona zostać zatrzymana. W takim przypadku transakcja zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą karty zarejestrowanej na Uczestnika, który pozostawił swoje dane osobowe, Organizator zawiadomi o tym fakcie Uczestnika prosząc o ich wyjaśnienie. W pozostałych wypadkach wątpliwości zostaną wyjaśnione po samodzielnym zgłoszeniu się Uczestnika podpisanego na formularzu zgłoszeniowym.VI. Gromadzenie punktów1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług, według wskazanego przelicznika.


2. Każda złotówka wydana na zakup towarów w Salonie Organizatora odpowiada jednemu punktowi.


3. Rejestracja otrzymanych punktów następuje przy zapłacie ceny za towar lub usługę. W tym celu należy przed zapłatą okazać Kartę. Późniejsza rejestracja punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa.

Nie odnosi się to jednak do sytuacji spowodowanych awarią sprzętu niezbędnego dla dokonania rejestracji punktów. W takim wypadku punkty będą mogły być rejestrowane w okresie późniejszym, na podstawie paragonu lub innego dokumentu potwierdzonego przez sprzedawcę Salonu Win BACHUS, w którym wystąpiła awaria.


4. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnym czasie, w Salonie Win BACHUS.VII. Realizacja punktów1. Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona realizują uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów nabywając w Salonie Win BACHUS towary lub usługi.


2. Realizacja punktów w Salonie Win BACHUS:
a) po dokonaniu wyboru towaru lub usługi Uczestnik przekazuje Kartę sprzedawcy, a ten dokonując jej odczytu odejmuje stosowną ilość punktów według przelicznika zawartego w Katalogu;
b) w razie, gdy wybrany towar jest dostępny w danym sklepie, może on zostać odebrany przez Uczestnika niezwłocznie po zakończeniu transakcji;
c) w razie, gdy wybrany towar jest niedostępny w danym sklepie, Uczestnik wypełnia blankiet stosownego zamówienia a Organizator, w terminie 21 dni, sprowadza zamówiony towar na własny koszt. Jeżeli w tym terminie Uczestnik nie zgłosi się po zamówiony towar, traci on uprawnienia do nabycia tego towaru, nie odzyskując odjętych z tego tytułu punktów.VIII. Utrata, wymiana Karty1. Wszystkie Karty opatrzone są indywidualnym numerem i są rejestrowane przez Organizatora. Karty Uczestników przekazujących Organizatorowi swoje dane osobowe stosownie do pkt. IV niniejszego Regulaminu przypisywane są w rejestrze Organizatora nazwiskom poszczególnych Uczestników.


2. Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem Karty i związane z tym ryzyko utraty punktów obciąża Uczestnika, który zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym zdarzeniu.


3. W przypadku, gdy pomimo zniszczenia Karty możliwe jest odczytanie zarejestrowanych punktów, Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną punkty w ilości odczytanej.


4. Uczestnik przekazujący swoje dane osobowe Organizatorowi może, w przypadku utraty Karty, dokonać jej zastrzeżenia.

Zastrzeżenie Karty ma ten skutek, że nie można zrealizować żadnej transakcji z jej użyciem. Do chwili zastrzeżenia Karty Organizator nie odpowiada za ewentualne realizowanie transakcji z użyciem Karty.


5. Po utracie karty Uczestnik, który przekazał swoje dane stosownie do pkt. IV niniejszego Regulaminu, otrzyma nową - wymienną Kartę.

Uczestnikowi temu zostaną przydzielone punkty w ilości zarejestrowanej w chwili jej zastrzeżenia przez Organizatora.


6. Uczestnik, który nie przekazał Organizatorowi swoich danych osobowych, może brać udział w Programie po ponownym przystąpieniu do niego.IX. Komunikacja z UczestnikamiOrganizator udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestników. Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do personelu Salonu Win BACHUS. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie. Uczestnik może również zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem Internetu (www.bachus.waw.pl) .X. Postanowienia przejściowe i końcowe1. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi posiadaną przez siebie Kartę.


2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu.

O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu bądź Katalogu, Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.4. Niniejszy Regulamin zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od chwili jego udostępnienia na stronie internetowej Organizatora, przy czym do zdarzeń prawnych skutkujących nabyciem uprawnienia do odbioru towaru lub usługi, w ramach Programu, powstałych przed dniem wejścia w życie Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Organizator informuje o bezprawnym korzystaniu z nazwy BACHUS przez firmy do tego nieupoważnione i w żaden sposób nie związane z Organizatorem.

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

TAK NIE